En Cz

PHP Developer

PHP Developer

 

PHP Developer


O FIRMĚ:

Profesionálové na softwarové řešení na míru. Vše, co je „out of box“. Pracují dodavatelsky, na zakázku, v malých týmech na velkých projektech. Baví se tím, že hledají nové cesty a prošlapávají nejmodernější metody. Nachází technologické řešení tam, kde na to běžné nástroje nestačí.

Sídlí „na dostřel“ od centra Plzně, v příjemném prostředí (od posilovny, fyzioterapie, vzduchotechniky, telefonu až po fajn partu lidí, co se rádi sejdou u letní grilovačky) , oceněném jako "zaměstnavatel roku".

Priorita je odvést dobrou práci a být pořád na špici. Takže se drží otřepaného "vzdělávat se", "vzdělávat se" a "vzdělávat se".

 

 

KOHO HLEDÁME:

 

CO NABÍZÍME:

 

TECHNOLOGIE:

 By providing us with your personal data in your CV, you have allowed Avenue Consulting to process and file your CV in the database. Your personal data will be used for the internal needs and you will be informed in case of presenting your profile to the potential employer. At the same time you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.

 

Souhlas se zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas se zpracováváním mých osobních údajů v rozsahu

jméno, příjmení, tituly, datum narozeni, stav, informace o vzděláni a dosavadní praxi, email, telefon, kontaktní adresu pobytu, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy, jakož i referenční jména a kontakty osob, se kterými jsem byl/byli v minulosti v pracovním vztahu,

a to společnosti AVENUE Consulting s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 163602, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 58/32, PSČ 11000, IČ 29058775, DIČ CZ29058775 (dále jen Společnost), zastoupenou Ing. MONIKOU SOVA MRKVIČKOVOU, jednatelkou. Tento souhlas ve smyslu věty předchozí uděluji za účelem poskytování služeb v oblasti náborové činnosti, jejichž primárním cílem je obstarání vhodné nabídky pracovní pozice.  Potvrzuji, že moje osobní údaje byly ve výše uvedeném rozsahu poskytnuty dobrovolně, jejich použití a zpracování považuji za účelné a nezbytné ve smyslu právní úpravy, jakož i to, že jsem oprávněn(a) k údajům kdykoli přistupovat, upravovat jejich strukturu a měnit je. Dále souhlasím, aby Společnost moje osobní údaje zpracovávala pro související marketingové účely, a to včetně zasílání obchodních sdělení, gratulací a dalších obdobných informací, jejichž účelem bude přímo či nepřímo souviset s náborovou činností, teambuildingem či osobnímu rozvojem, a to na dobu dvaceti let ode dne udělení tohoto souhlasu.

I.                    ZÁRUKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost se zavazuje zajistit důvěrnost osobních údajů a takto zpracovávané osobní údaje dále spravovat na základě či v souvislosti s tímto souhlasem na profesionální úrovni a v plném souladu se závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost se dále zavazuje přijmout veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů; tuto povinnost se zavazuje nést i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Společnosti anebo smluvnímu poskytovateli. Společnost prohlašuje, že má nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji Kandidátů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

II.                 OSTATNÍ ZPRACOVATELÉ

Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje automatizovaně/manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, zpracovatelům, konzultantům, kteří se Společností dlouhodobě spolupracují, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost se dále zavazuje, že další zpracovatelé budou mít osobním údajům pouze omezený přístup; k předávání osobních údajů dalším zpracovatelům bude docházet pouze v souladu s platnou právní úpravou jen je-li to nezbytné k naplnění účelu zpracování; další zpracovatelé však nejsou oprávněni využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Společnost prohlašuje, že s dalšími zpracovateli bude uzavřena smlouva zajištující plnou ochranu osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou. Při každém předávání osobních údajů dalším zpracovatelům či správcům bude Společnosti prokazatelně a transparentně informovat subjekt údajů o tom, k jakému účelu a komu budou předmětné údaje předány, jakož i o tom, za jakých podmínek a kdo tyto údaje dále zpracovává a spravuje; takové zpracování je subjekt údajů oprávněn kdykoliv odmítnout.  

I'm interested in this occupation
BackPrint pageSlogan
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16302.
Společnost poskytuje své služby na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky pod číslem 2009/85187-422/2
Copyright © 2011 Avenue Consulting s.r.o. | Made by AllSet