En Cz

Produktový manažer (Rx/Hospital)

Produktový manažer (Rx/Hospital)

 

Pro našeho klienta, mezinárodní farmaceutickou společnost, hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici Produktového manažera pro Českou a Slovenskou republiku.

Na této pozici bude zodpovědní za celé portfolio společnosti (Rx/ Hospital), promoční aktivity a veškeré marketingové aktivity tak, aby byla zajištěna efektivní komunikace s klienty a podpořeno dosažení co nejlepší pozice produktů na trhu.

Pozice je přímo podřízena roli General Manager CZ/SK a úzce spolupracuje jak na úrovni CEE marketingu, tak s globálním marketingovým týmem.

Klíčové zodpovědnosti:

Požadujeme:

Nabízíme:

Pozice je vhodná pro kandidáty/ky z pozic Produktových manažerů, kteří mají dostatečně hluboké marketingové znalosti a zkušenosti z farmaceutických společností, středně dlouhou zkušenost na podobné pozici a uvítají komplexní zodpovědnost za dvě země.

Pokud Vás nabídka zaujala, Váš profil odpovídá výše uvedeným specifikacím a souhlasíte s níže uvedeným souhlasem se zpracovánímm osobních údajů, zašlete nám, prosím, svůj životopis.

 

Souhlas se zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas se zpracováváním mých osobních údajů v rozsahu

jméno, příjmení, tituly, datum narozeni, stav, informace o vzděláni a dosavadní praxi, email, telefon, kontaktní adresu pobytu, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy, jakož i referenční jména a kontakty osob, se kterými jsem byl/byli v minulosti v pracovním vztahu,

a to společnosti AVENUE Consulting s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 163602, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 58/32, PSČ 11000, IČ 29058775, DIČ CZ29058775 (dále jen Společnost), zastoupenou Ing. MONIKOU SOVA MRKVIČKOVOU, jednatelkou. Tento souhlas ve smyslu věty předchozí uděluji za účelem poskytování služeb v oblasti náborové činnosti, jejichž primárním cílem je obstarání vhodné nabídky pracovní pozice.  Potvrzuji, že moje osobní údaje byly ve výše uvedeném rozsahu poskytnuty dobrovolně, jejich použití a zpracování považuji za účelné a nezbytné ve smyslu právní úpravy, jakož i to, že jsem oprávněn(a) k údajům kdykoli přistupovat, upravovat jejich strukturu a měnit je. Dále souhlasím, aby Společnost moje osobní údaje zpracovávala pro související marketingové účely, a to včetně zasílání obchodních sdělení, gratulací a dalších obdobných informací, jejichž účelem bude přímo či nepřímo souviset s náborovou činností, teambuildingem či osobnímu rozvojem, a to na dobu dvaceti let ode dne udělení tohoto souhlasu.

I.                    ZÁRUKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost se zavazuje zajistit důvěrnost osobních údajů a takto zpracovávané osobní údaje dále spravovat na základě či v souvislosti s tímto souhlasem na profesionální úrovni a v plném souladu se závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost se dále zavazuje přijmout veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů; tuto povinnost se zavazuje nést i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Společnosti anebo smluvnímu poskytovateli. Společnost prohlašuje, že má nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji Kandidátů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

II.                 OSTATNÍ ZPRACOVATELÉ

Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje automatizovaně/manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, zpracovatelům, konzultantům, kteří se Společností dlouhodobě spolupracují, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

 

Společnost se dále zavazuje, že další zpracovatelé budou mít osobním údajům pouze omezený přístup; k předávání osobních údajů dalším zpracovatelům bude docházet pouze v souladu s platnou právní úpravou jen je-li to nezbytné k naplnění účelu zpracování; další zpracovatelé však nejsou oprávněni využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Společnost prohlašuje, že s dalšími zpracovateli bude uzavřena smlouva zajištující plnou ochranu osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou. Při každém předávání osobních údajů dalším zpracovatelům či správcům bude Společnosti prokazatelně a transparentně informovat subjekt údajů o tom, k jakému účelu a komu budou předmětné údaje předány, jakož i o tom, za jakých podmínek a kdo tyto údaje dále zpracovává a spravuje; takové zpracování je subjekt údajů oprávněn kdykoliv odmítnout.  

I'm interested in this occupation
BackPrint pageSlogan
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16302.
Společnost poskytuje své služby na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky pod číslem 2009/85187-422/2
Copyright © 2011 Avenue Consulting s.r.o. | Made by AllSet